Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapy potrzeb zdrowotnych zaktualizowane o dane za 2016 rok. Już wkrótce dostępne także na platformie cyfrowej

Ministerstwo Zdrowia opracowało kolejną aktualizację map potrzeb zdrowotnych. Dokumenty opublikowane w grudniu 2018 roku na stronie internetowej ww.mpz.mz.gov.pl opierają się na danych za rok 2016 r. i zostały przygotowane dla każdego województwa w zakresie 30 grup chorób. Jednocześnie opublikowano nową edycję map z zakresu onkologii i kardiologii.

Nowe dokumenty stanowią kontynuację map potrzeb zdrowotnych opublikowanych:

  • w grudniu 2015 r. z zakresu onkologii i kardiologii, które były pierwszymi dokumentami tego typu i powstały w oparciu o dane za 2013 r.;
  • w grudniu 2016 r. po raz pierwszy dla 15 z 30 grup chorób, a w grudniu 2017 r. dla kolejnych 15 grup chorób, które opierały się na danych za 2014 rok.

Aktualizacja map z grudnia 2018 roku obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz inne zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W porównaniu do poprzednich edycji map uwzględniają one dodatkowo nowe obszary, na które zwracali uwagę eksperci uczestniczący w pracach nad tworzeniem poszczególnych dokumentów, takie jak jakość udzielanych świadczeń czy ich dostępność dla pacjentów, a także poszerzają inne już przedstawione analizy. W prowadzonych pracach oparto się także na większej liczbie źródeł danych, w tym na danych pochodzących z rejestrów medycznych. Sama metodyka tworzenia tych dokumentów nie uległa natomiast zmianie.

W procesie aktualizacji map Ministerstwo Zdrowia blisko współpracowało z ekspertami w ramach grup roboczych, poświęconych poszczególnym obszarom. Dokumenty zostały również przedstawione ekspertom w ramach kilkudziesięciu owocnych spotkań. Przed opublikowaniem dokumentów rozesłano je do zaopiniowania do konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Mapy po raz ostatni zostały opublikowane dotychczasowej formie, tzn. obszernych, wielostronicowych dokumentów. Od 2019 roku kolejne aktualizacje będą publikowane wyłącznie na ogólnodostępnej (niewymagającej logowania) platformie cyfrowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Dzięki automatyzacji procesu przetwarzania danych, ich aktualizowanie zostanie znacząco skrócone. Digitalizacja map ma służyć przede wszystkim uproszczeniu dostępu do zawartych w nich opracowań, ułatwić szukanie danych i umożliwić porównywanie danych pomiędzy poszczególnymi latami.

Platforma znajduje się obecnie w końcowej fazie prac i będzie w pełni funkcjonalna do końca II kwartału bieżącego roku, tzn. będzie zawierała większość danych przeniesionych z map potrzeb zdrowotnych opublikowanych do 31 grudnia 2018 roku. Dane będą również przedstawione w postaci interaktywnych map przygotowanych przy użyciu narzędzia Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, opracowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.