Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Publikacja jest poświęcona efektywnemu wykorzystaniu metod ilościowych w obszarze chorób kardiologicznych w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie systemowego podejścia do analizy danych gromadzonych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w obszarze chorób kardiologicznych w taki sposób, aby zapewnione były rzetelne dane i prognozy będące podstawą do sporządzenia map potrzeb zdrowotnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju. Jest to pierwsze tak szczegółowe opracowanie w obszarze chorób serca, które opisuje ścieżki leczenia pacjenta obserwowane w danych płatnika publicznego (Narodowego Funduszu Zdrowia), realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, oraz uzupełnia wiedzę gromadzoną w rejestrach (np. w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych). Książka została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Przedstawione treści są niezbędną lekturą dla decydentów, doradców i analityków w zakresie ochrony zdrowia.

W celu potraktowania tematu w sposób holistyczny, opracowanie składa się z kilku istotnych segmentów tworzących spójną całość. Publikacja rozpoczyna się od rozważań w zakresie specyfikacji chorób kardiologicznych, różnorodności przyczyn, objawów oraz metod leczenia. Następnie zaprezentowane zostało podejście ilościowe do modelowania procesów chorobowościowych w kardiologii. Kolejno omówiono modele: struktury leczenia choroby niedokrwiennej serca, struktury leczenia w ostrych zespołach wieńcowych, struktury leczenia w zaburzeniach rytmu i przewodzenia, struktury leczenia w migotaniu i trzepotaniu przedsionków oraz struktury leczenia w niewydolności serca. Podsumowaniem publikacji są wyniki modelu prognostycznego na lata 2015-2025 dla chorób kardiologicznych.

Pobierz publikację: PL ENG