Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Zintegrowana Platforma Analityczna

Jaki jest cel projektu?

Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej. Projekt obejmuje wytworzenie jednolitego systemu analitycznego dla potrzeb administracji publicznej, bazującego na możliwie jak najszerszym zestawie danych będących w posiadaniu administracji publicznej, który usprawni procesy analityczne i badawcze.

Kto jest grupą docelową?

Administracja centralna i jednostki powiązane (instytucje publiczne, w tym: twórcy polityk publicznych m.in. dysponenci rejestrów objętych projektem i instytucje im podległe lub nadzorowane), instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego), szeroko rozumiane środowiska naukowe, obywatele i NGO.

Pozostałe informacje o projekcie

Program Operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie: 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Finansowanie: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czas realizacji: 4 lata

Budżet: 37 533 028,76 PLN

Zasięg: krajowy

Rola: partner projektu