Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

„Zdrowa Przyszłość” – nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia

Podpisana przez Prezesa Rady Ministrów „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” została opublikowana. Jest to główny dokument o charakterze strategicznym dla sektora zdrowia. Jego podstawę diagnostyczną stanowią analizy zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych.

Dokument wskazuje kierunki najważniejszych zmian w sektorze zdrowia, zawiera również odpowiedzi na zagrożenia związane z pandemią COVID-19. Stanowi on kontynuację „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” wymaganego przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich.

Zwiększenie dostępności do świadczeń, poprawa ich jakości, rozwój profilaktyki, uatrakcyjnienie zawodów medycznych czy rozwijanie opieki domowej i środowiskowej – to niektóre rozwiązania przedstawione w dokumencie przygotowanym przez ministra zdrowia.

– Przy pomocy profesjonalnych narzędzi zarządczych opracowaliśmy strategię „Zdrowa Przyszłość”, bo chcemy zbudować plan całościowy, który będzie również pokazywał, jak mierzyć efekty dokonywanych postępów – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. – Wykorzystaliśmy zrównoważoną kartę wyników, narzędzie, które w innych dziedzinach biznesowych jest wykorzystywane do planowania strategicznego. Podzieliliśmy nasze zamierzenia i cele na cztery obszary: pacjent, procesy, rozwój i finanse.

Celem strategii jest wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Obecnie w analizach epidemiologicznych coraz więcej uwagi przywiązuje się nie tylko do długości życia, ale również do jego jakości. Niezbędne do tego jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej skutkującej poprawą stanu zdrowia obywateli i zwiększeniem ich satysfakcji z usług medycznych.

„Zdrowa Przyszłość” to także kompleksowa strategia reformy i rozwoju opieki nad osobami starszymi oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rozwój zasobów kadrowych, rozwój form opieki dziennej, domowej oraz innowacyjnych form opieki będą narzędziami służącymi poprawie jakości życia i zdrowia seniorów i ich opiekunów. Planuje się także wspieranie opiekunów nieformalnych i koordynację opieki środowiskowej.

W zakresie opieki psychiatrycznej zakładane są inwestycje w kadry i poprawa jakości kształcenia w dziedzinie psychiatrii i innych specjalizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Planowana jest też m.in. zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i inwestycje infrastrukturalne.

– Jest niezmiernie istotne, by  zdrowie w obliczu aktualnej, trudnej sytuacji zostało bardzo docenione w polityce państwa. Wzrost nakładów na zdrowie jest zobowiązaniem, przede wszystkim do pilnowania racjonalnego wydatkowania środków. Inwestowanie w zdrowie decyduje bowiem o tym, jak szybko wyjdziemy z kryzysu wywołanego epidemią – dodaje minister Niedzielski.

„Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” przyjęta przez Radę Ministrów i podpisana przez Prezesa Rady Ministrów dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-w-sektorze-zdrowia-dzieki-zdrowej-przyszlosci.