Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Mapa potrzeb zdrowotnych w nowej formule opublikowana!

W dniu 30 sierpnia 2021 r. opublikowaliśmy pierwszą mapę potrzeb zdrowotnych, opracowaną zgodnie z nowymi zasadami po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych.

Opublikowany dokument zawiera:

  • analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego;
  • wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań dla obszaru kraju oraz poszczególnych województw.

Kluczową zmianą w stosunku do wcześniejszych edycji jest wprowadzenie w ochronie zdrowia systemu planowania strategicznego. Rozwiązanie to umożliwi podejmowanie właściwych działań w oparciu o dane na temat rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Efektem będzie sprawnie funkcjonujący, racjonalnie finansowany i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia.

Nową jakością w mapie jest formułowanie rekomendowanych kierunków działań, na podstawie których podejmowane będą decyzje w sektorze zdrowia, we wszystkich zakresach opieki zdrowotnej. W przypadku leczenia szpitalnego wskazujemy na konieczność optymalizacji obłożenia łóżek na oddziałach, zgodnie z prognozami demograficznymi. Dane potwierdziły też zasadność przesunięcia ciężaru finansowania ze szpitala do form ambulatoryjnych świadczenia opieki. W POZ zaznaczamy potrzebę  wzmocnienie roli nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej celem poprawy zgłaszalności pacjentów do tej formy pomocy i odciążenia SOR z przypadków niewymagających ratowania zdrowia i życia. Nie zapominamy też o wpływie pandemii COVID-19 na potrzeby zdrowotne. Tutaj ważnym punktem jest dalsze upowszechnienie telerehabilitacji, czyli ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu pod nadzorem fizjoterapeuty za pośrednictwem wideorozmowy. Takie rozwiązanie jest korzystne szczególnie dla pacjentów, których stan zdrowia utrudnia dojazd do miejsca udzielania tradycyjnych świadczeń, a ponadto niweluje ryzyko rozprzestrzeniania chorób zakaźnych.

W porównaniu do wcześniejszych edycji przenieśliśmy część analityczną na platformę internetową (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych https://basiw.mz.gov.pl). Znacznie rozszerzyliśmy zakres analizowanych danych, chcąc pokazać potrzeby zdrowotne nie tylko z perspektywy podaży (NFZ), ale też popytu (GBD).

Opublikowany dokument pomoże w planowaniu inwestycji i optymalnym wydatkowaniu środków publicznych w ochronie zdrowia. Analizy i rekomendowane kierunki działań posłużą instytucjom publicznym do przygotowania dokumentów strategicznych na poziomie operacyjnym, takich jak Krajowy Plan Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, krajowe i wojewódzkie plany transformacji, czy polityka spójności. Mapy wykorzystaliśmy już przy przygotowywaniu głównego kierunkowego dokumentu strategicznego dla sektora zdrowia, czyli Zdrowej Przyszłości, który opublikujemy jesienią tego roku.

Dokument będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Mapa potrzeb zdrowotnych została opracowana w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.