Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Zdrowa Przyszłość

Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r.
Zobacz dokument

Co to za dokument?

Zdrowa Przyszłość identyfikuje główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia. Jest głównym, parasolowym dokumentem strategicznym dla zdrowia. Przedstawia niezbędne kierunki zmian, które należy podjąć, aby zapewnić obywatelom dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wskazuje też główne działania mające na celu poprawę sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia. Wyznaczone cele i narzędzia stanowią ramy strategiczne dla działań wszystkich instytucji w ochronie zdrowia.
Stanowi kontynuację dokumentu pn. „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne” (Policy Paper).

Jaka jest struktura dokumentu?

W pierwszej części Zdrowa Przyszłość przedstawia sytuację demograficzno-epidemiologiczną oraz przegląd sektora zdrowia w Polsce: organizację systemu ochrony zdrowia, organizację świadczeń zdrowotnych, opiekę koordynowaną i deinstytucjonalizację, profilaktykę, kadry, infrastrukturę, technologie informatyczne, innowacje, sektor B+R w medycynie, jakość, naukę oraz odpowiedź na stany nagłe. W ramach diagnozy korzystano z wielu różnych źródeł, w tym przede wszystkim z mapy potrzeb zdrowotnych.
W dalszej części dokument wskazuje najistotniejsze uwarunkowania strategiczne realizacji polityki w ochronie zdrowia. Następnie identyfikuje wizję oraz cele pogrupowane w obszary: pacjent, procesy, rozwój, finanse. W ostatniej części pokazuje kierunki interwencji i przyporządkowane do nich narzędzia.

Co znajduje się w załącznikach?

Jednym z pożądanych kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia, określonym w dokumencie, jest deinstytucjonalizacja. Szczegółowe rozwiązania przyjęto w pierwszej kolejności dla dwóch obszarów: opieki psychiatrycznej oraz opieki nad osobami starszymi. Przygotowano dla nich dwa dokumenty, które załączyliśmy do Zdrowej Przyszłości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U. 2021 poz. 1057. Przyjęty uchwałą nr 196/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r.” (RM-06111-193-21).