Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia

Koncepcja i cel projektu

Celem projektu była poprawa jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych – map potrzeb zdrowotnych, wspierających decyzje zarządcze w zakresie chorób kardiologicznych i onkologicznych. Choroby te wyselekcjonowano ze względu na generowane przez nie obciążenie systemu ochrony zdrowia z powodu umieralności i kosztów leczenia.

Wypracowane w toku prac projektowych regionalne mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii  kardiologii to zaawansowane narzędzie analityczne. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie.

Osiągnięcie założonych celów projektowych było możliwe dzięki przeszkoleniu kadry zarządczej szpitali oraz dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystywania w zarządzaniu map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu byli przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia. Pośrednio efekty projektu miały być przydatne dla organów administracji rządowej korzystających z analiz dotyczących sektora ochrony zdrowia w Polsce, m.in.: Ministerstwa Zdrowia, członków Komisji Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia na szczeblu krajowym i lokalnym, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, władz powiatowych i gminnych, szpitali oraz innych podmiotów związanych z działalnością leczniczą.

Osiągnięcia projektowe

  • Wdrożenie systemu e-learningowego – platforma dostępna pod adresem e-learning.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl.
  • Warsztaty z opracowania modelu prognostycznego w obszarze chorobowości w wybranych grupach chorób.
  • Warsztaty z opracowania modelu prognostycznego w obszarze optymalizacji kontraktowania usług medycznych oraz planowania inwestycyjnego.
  • Szkolenia z wykorzystania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób onkologicznych i kardiologicznych w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
  • Konferencja podsumowująca projekt.
  • Trzy publikacje tematyczne pod redakcją naukową dr n. ekon. Barbary Więckowskiej, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii:

Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom I: Onkologia

Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. Tom II: Kardiologia

Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb

Opracowania są dostępne w zakładce Publikacje.